รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 4

วิดีโอแนะนำการรายงานผลต่างๆ

การรายงานผล ร.101-105

การรายงานผลการดำเนินโครงการ

การเพิ่มไฟล์แก้ไขรายงานผลโครงการ

การรายงานผลตัวชี้วัด พรบ.

ITA

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2566

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O11 แผนดำเนินงานประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ITA Manual 2023

เชื่อมโยง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2566

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O11 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2565

ITA Manual 2023

เชื่อมโยง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

เลื่อนและคลิกเพื่อเข้าสู่ข้อมูล

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Continue reading “”