plan

ปรัชญา (Philosophy)

"สร้างนักปฏิบัติ แหล่งวิชาชีพเฉพาะทาง เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม"