โครงการ SDGs for UTK

เอกสารประกอบโครงการ

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

โครงการ SDGs2024 of UTK

เอกสารประกอบโครงการ

Part 1

Part 3

Part 2

Part 4

รายงานผล ณ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูลคำแนะนำการรายงานผลต่างๆ

การรายงานผล ร.101-105

การรายงานผลตัวชี้วัด พรบ.

การรายงานผลการดำเนินโครงการ

การเพิ่มไฟล์แก้ไขรายงานผลโครงการ

ข้อมูลกฎหมายต่างๆ

ITA

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2566

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O11 แผนดำเนินงานประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ITA Manual 2023

เชื่อมโยง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 2566

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O11 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2565

ITA Manual 2023

เชื่อมโยง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

เลื่อนและคลิกเพื่อเข้าสู่ข้อมูล