กองนโยบายและแผนได้จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs for UTK)

เอกสารประกอบโครงการ