โครงการสำคัญ 2558-2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ