โครงการตปท.2559-2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กองบริหารงานบุคคล

สถาบันวิจัยและพัฒนา