ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs for UTK)