กองนโยบายและแผนได้รับรางวัลการจัดการความรู้ระดับ Good Practice